KESKUSHALLINNON  UUDISTAMISHANKE

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry kiittää kutsusta keskushallinnon uudistamisiltapäivään.  Pidämme myös tärkeänä hankkeen tavoitteena olevaa resurssien liikkuvuuden lisäämistä valtionhallinnossa.  Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 37-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on tasa-arvoinen lapsuus perhemuodosta riippumatta.  Kaikista lapsiperheistä 120 000 on yhden vanhemman perheitä.  Vuosittain yli 30 000 lapsen vanhemmat muuttavat eri osoitteisiin.  Perheiden haasteet liittyvät toimeentuloon sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.

 

Lapsiperheet  tarvitsevat oman ministeriönsä

 

Lapsiperheiden tilanne on heikentynyt viimeisten 15 vuoden aikana.  Pienituloisuus on lähes kolminkertaistunut  vuodesta 1990-2009.  Vielä vuonna 1990 lapsiperheistä peräti 8,2 % sai kotipalvelua kun vuonna 2009 osuus oli enää 1,5 %.  Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on samanaikaisesti kasvanut vuoden 2000 0,9 %:sta vuoden 2009 1,3 %:iin, eli 9 000 lapsesta 16 000 lapseen.  (THL, Sotkanet)

 

Yhden vanhemman perheiden pienituloisuusaste on 27 % kun kahden huoltajan perheiden osuus on 9 % (SVT, Tulonjakotilasto 2010, ennakkotieto).  Yksinhuoltajaäitien työttömyysaste on noussut vuoden 1990 lähes täystyöllisyydestä  viime vuosien 16,4 %:iin.

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry katsookin, että valtionkeskushallintoon on perustettava Lapsi- ja perheministeriö, johon kootaan hajallaan eri ministeriöissä olevat perheiden arkeen vaikuttavat keskushallinnon osat.  Lapsiperheille tärkeitä osia on mm. sosiaali- ja terveysministeriössä, oikeusministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sisäasiainministeriössä.  Lapsi- ja perheasiat ovat tyypillisesti poikkihallinnollisia asioita.  Kun ne eivät ole olleet kenenkään tietyn ministerin alaisuudessa, vastuunkantajaa on vaikea tavoittaa.  Kun esitämme vetoomuksia esimerkiksi lapsen elatusjärjestelmän uudistamisesta  STM:ssa saamme kuulla, että elatusapu käsitellään oikeusministeriössä.  Kun menemme tapaamaan oikeusministeriä, hän huomauttaa järjestelmään kuuluva elatustukiasian kuuluvan STM:lle.

 

Tilanne paranee ratkaisevasti kun lapsiperheillä on oma ministeriönsä.