1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on___________________________ ja sen kotipaikka on __________________________________. Toiminta-alue on __________________________________ .

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n jäsenjärjestönä yhden vanhemman perheiden yhdyssiteenä perheiden henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä taloudellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseksi.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan yhdistys voi toteuttaa järjestämällä jäsenilleen mm. keskustelu-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä lomanvietto- ja lastenhoitopalveluja, tekemällä aloitteita ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 § TOIMINNAN RAHOITUS

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan avustuksia,  lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi perustaa rahastoja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen hallitus voi ottaa ja erottaa jäsenet. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi  yksinhuoltajat, yhteishuoltajat ja vanhempi, joka asuu yksin lapsen/lasten kanssa, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen päätöksiä. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Varsinaisten jäsenten 7-18 vuotiaat lapset voidaan hyväksyä nuorisojäseniksi. Varsinaiselta jäseneltä ja nuorisojäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat maaliskuun loppuun mennessä kokoontuva kevätkokous ja joulukuun loppuun mennessä kokoontuva syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 2. käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. valita liittokokousedustajat Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n liittokokoukseen
 4. käsitellä kokoukselle esitetyt aloitteet
 5. käsitellä muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. vahvistaa hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 2. vahvistaa seuraavan vuoden talousarvio
 3. vahvistaa jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 4. valita hallituksen puheenjohtaja
 5. valita hallituksen 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä
 6. valita yksi-kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi-kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 7. käsitellä kokoukselle tehdyt aloitteet
 8. käsitellä muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

7 § YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kaikille jäsenille postitse tai sähköisesti lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

9 § ALOITTEET YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta

10 § ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyksin, mikäli yhdistyksen hallitus näin päättää.

11 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

13 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätös ja kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä muut tarpeelliset asiakirjat tilin-/toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilin-/toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta helmikuun loppuun mennessä.

14 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Muutos- tai purkamisehdotus hyväksytään, jos vähintään 3/4annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen omaisuus Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:lle.

15§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT. (Lisäys tarpeeton uusien yhdistysten säännöissä.)