Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 13.2.2024

1. Rekisterinpitäjät


Pienperheyhdistys ry
Y-tunnus 0221230-6
Petter Wetterin tie 6, 00810 Helsinki
Internet: www.pienperhe.fi  

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Y-tunnus: 1105666-7
Kalevankatu 16 A Helsinki 
Internet: www.yvpl.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat

Outi Hannula, toiminnanjohtaja. Pienperheyhdistys, outi.hannula@pienperhe.fi
Terhi Rapeli, toiminnanjohtaja. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, terhi.rapeli@yvpl.fi

3. Rekisterin nimi

Lastenhoitajien tausta- ja yhteystiedot. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin tietoja käytetään lastenhoitajatoiminnan koordinointiin liittyvään yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain rekisteriä pitävien järjestöjen käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: lastenhoitajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alaikäisten lastenhoitajien täysi-ikäistymisvuosi ja -kuukausi ja mahdolliset muut toiminnan kannalta olennaiset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjät rekisteröivät kyseiseen rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa. 

7. Henkilötietojen luovutus

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain rekisteriä pitävien järjestöjen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjien tietojärjestelmään, Ei manuaalista rekisteriä. Rekisterin tietoja on oikeutettu käyttämään ja järjestelmään pääsevät kirjautumaan vain kyseisten järjestöjen lastenhoitotoimintaa järjestävät työntekijät. Rekisterin tiedot säilytetään vain sen ajan, kun lastenhoitaja tekee kyseisiin järjestöihin lastenhoitajan työtä. 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä

Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle Outi Hannula: outi.hannula@pienperhe.fi tai Terhi Rapeli: terhi.rapeli@yvpl.fi. 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestöjen nettisivuilta osoitteista www.pienperhe.fi ja www.yvpl.fi. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.