SUOMEN KANSALLINEN SOSIAALIRAPORTTI 2012

 

Lapsiperheiden köyhyys on kolminkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Erityisesti tämä koskettaa yhden vanhemman perheitä. Noin neljännes heistä saa toimeentulotukea ja noin kolmannes asumistukea.

Yksinhuoltajaäitien työttömyysaste on kaksinkertainen, 16,4 % (Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2011)puolisoäitien työttömyysasteeseen verrattuna. Yksinhuoltajat kuitenkin haluavat töihin jopa muita äitejä enemmän, mutta esteenä on se, että hoivapalveluja ei ole kehitetty työmarkkinoiden muutosten mukana, vaan jopa heikennetty. Vielä vuonna 1990 lapsiperheistä 8,2 % sai kotipalvelua kun vuonna 2009 osuus oli enää 1,5 %. (THL, Sotkanet). Kuntien lapsiperheiden kotipalveluun pitääkin  panostaa nykyistä enemmän. 

Hoivapalvelujen puutteen aiheuttamasta työttömyydestä yksinhuoltajillle on tietoa seuraavissa lähteissä:  Kröger, Teppo: Yksinhuoltajien lastenhoito-ongelmista, teoksessa  Pentti Takala (toim.) Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin?  Helsinki,  Kelan tutkimusosasto, 2005  ja
Forssén, Katja, Ritakallio, Veli-Matti   Yksinhuoltajien moniuloitteinen Köyhyys Euroopassa, teoksessa Forssén, Haataja, Hakovirta (toim.) Yksinhuoltajuus Suomessa
ss 75-94, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50/2009, VL.

Myös päivähoitoajan tulee joustaa vanhempien työaikojen kanssa, ja  vuorotyöläisten lapsille tulee järjestää riittävästi hoivapalveluja. Avoimia päiväkoteja ja satunnaista päivähoitoa tulee laajentaa tarpeiden mukaiseksi, myös oppilaitoksiin. Pienten koululaisten iltapäivähoito sekä yö- ja viikonloppuhoito tulee järjestää kaikille sitä tarvitseville. Kunnat eivät järjestä erityistarpeisille peruskoululaisille aamu- ja iltapäivähoitoa, vaan heille tarjotaan hoitoa yhdessä 7-8-vuotiaiden kanssa.  Tämän vuoksi moni isomman erityistarpeisen lapsen yksinhuoltaja joutuu tekemään osa-aikatyötä voidakseen yhdistää työn ja lasten hoidon.  Nämä vanhemmat ovat yleensä työssä käyviä köyhiä.

 

Muutosesitykset:

Pyydämme lisäämään sivulla 8 olevan 5. kappaleen toiseksi viimeiseen lauseeseen sanat: ”hoivapalveluja parantamalla”.  POISTA seuraavan lauseen kaksi ensimmäistä sanaa, jotka ovat ”Tämän saavuttamiseksi”.