YVPL kannattaa isä-kiintöiden laajentamista
Etävanhemman perherahakaudesta tulee vanhempien päättää yhdessä

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää tärkeänä isäkiintiöiden laajentamista, koska  kansainväliset käytännöt osoittavat isien käyttävän juuri niitä. Työryhmän esityksessä pelkästään isille suunnattu kiintiö ei eroa paljoa nykyisestä, jos kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto esittää, että asetetaan kiintiö myös siihen, kuinka paljon kummankin vanhemman on pidettävä vapaita, jotta perhe voi hyödyntää vapaat täysimääräisenä. Näin voidaan varmemmin edistää isien vapaiden käyttämistä. Vaatimattoman uudistuksen vaarana on, että uudistuksella ei saada aikaan todellisia muutoksia asenteissa ja käyttäytymisessä.

Vanhempien työnjako muodostuu lasten syntymän yhteydessä. Tutkimusten mukaan kotityönjaon tyydyttävyys on yksi vanhempien erolta suojaavista tekijöistä.

Mikäli perheessä on vain yksi vanhempi, on myös tärkeää, että hän voi myös pitää koko vapaan, jotta lapsilla olisi lainsäädännön tasolla mahdollisuus yhtä pitkään kotihoitojaksoon. Lisäksi perhevapaa auttaa yhdistämään työn ja perheen yhteensovittamista, joka on erityisen vaikeaa yhden vanhemman perheissä (Kröger, Teppo).

Useassa tilanteessa on loogista, että perhevapaamahdollisuus on myös vanhemmalla,
jotka ovat eronneet eivätkä asu lapsensa kanssa.  Ruotsissa 35 % eronneiden lasten vanhemmista vuoroasuu.  Suomessa THL:n tilastojen mukaan vuonna 2016 asumissopimuksia tehtiin runsaat 17300.

Yhteishuolto on yli 90 %:lla eroavista vanhemmista.  Yhteishuollolla tarkoitetaan kuitenkin vanhemman oikeutta päättää lapsen nimenmuutoksesta, passihakemuksesta, äidinkielestä, uskontokunnasta, asuinpaikasta, koulusta ja terveydenhuollollista toimenpiteistä.  Lapsen arkinen hoitotyö tapahtuu tapaamisissa eli luonapidossa. Lapsen tapaamisoikeus päätetään huollosta erillisenä asiana.

Vuoroasumisessa voi täyttyä mahdollisuus hoitaa lasta käytännössä pidempi jakso etenkin, jos perhevapaapäiviä voi jaksottaa reilusti. Joka toinen viikonloppu-tapaamismallissa ei voi vielä sanoa, että vanhemmalla olisi mahdollisuus jäädä hoitamaan lasta. Nykyisen lain mukaan etävanhemman  vanhempainvapaiden edellytyksenä on lapsen hoidosta vastaaminen.
Vanhempi, joka ei suostu tai pysty ei myöskään voi olla perhevapaalla.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n mielestä vanhempien asuessa välien rikkoutumisen vuoksi eri osoitteissa, lähivanhemmankin  allekirjoitus pitää olla  etävanhemman vanhempainvapaahakemuksessa, jotta hakemus oli hyväksyttävä.  On huomattava, että lähivanhemmallakin on rikosoikeudellinen vastuu siitä, että lapsen tapaamiset ovat turvalliset.

Esimerkki:  Meillä on vanhempia, joilla on lähestymiskielto entiseen puolisoonsa ja tämän lapsiin.  Silloin vanhempainvapaarahakautta  ei tule myöntää. Suomi sai huomautuksen äskettäin EN:lta siitä, koska täällä on sallittu lasten tapaamisoikeus vanhemmalle, jolla on entiseen puolisoonsa lähestymiskielto.

Susanna Kavonius                                                                        Heljä Sairisalo

puheenjohtaja                                                                                toiminnanjohtaja

 

Lähetetty Sosiaali- ja terveysministeri, Aino-Kaisa Pekoselle