Tavoitteena oli selvittää, minkälaista vertaistukea olohuoneiden kävijät ovat saaneet ja miten se on heidän perhettään auttanut. Kohderyhmä löytyi Yhden vanhemman perheiden liiton kautta järjestön  koordinoiman matalan kynnyksen vertaistukiolohuoneen kävijöistä. Olohuonetta kutsutaan myös nimellä olkkari.

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin avointa ryhmähaastattelua sekä narratiivisena menetelmänä kirjeitä. Aineisto koostuu neljästä ryhmähaastattelusta sekä viidestä kirjeestä. Aineiston analysointimenetelmä oli aineistolähtöinen sisältöanalyysi.

Tuloksissa keskeiseksi merkitykseksi nousi henkinen tuki ja jaksaminen, sosiaaliset suhteet sekä konkreettisen avun saaminen. Vertaistuki koettiin keskinäiseksi yhteenkuuluvuudeksi ja yhteisiksi ajatuksiksi. Koettiin, että vertaistuki auttaa jaksamaan eteenpäin ja että se vähensi yksinäisyyden tunnetta.

Vertaistuki on merkittävä tukimuoto yksilölle. Se on jatkuvasti kasvava ilmiö ja yhteiskunnallisesti edullinen tukimuoto, joka ei kuitenkaan saa korvata peruspalveluita.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019090518180

Heidi Saastamoinen
Vertaistuen ja vertaisuuden merkitys yhden vanhemman perheissä.
Sivut 35, liitteet 1
Syksy, 2019
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutusohjelma
Sosionomi (AMK)