Yhden vanhemman perheet  vaativat kuntia noudattamaan sosiaalihuoltolakia ja järjestämään lapsiperheiden kotipalvelun asianmukaiselle tasolle. 

Uuden sosiaalihuoltolain kotipalvelua koskeva uudistus on tullut voimaan vuoden 2015 alusta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi  vanhempien eroa, perheen jäsenen kuolemaa, kaksosten tai omaisen hoitamista. Kotipalvelua on oltava saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Palvelulla voidaan tukea lasten hyvinvointia  ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmien kärjistymistä.   Ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun, panostaminen tuo säästöjä lastensuojelussa, koska palveluiden avulla voitaisiin vähentää raskaampien ja kalliimpien tukitoimien, kuten kodin ulkopuolisten sijoitusten, määrää. Tutkimusten mukaan sijoittaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin onkin myös kansantaloudellisesti tehokasta.

Kotipalvelun järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta osasta kuntia palvelu on jopa puuttunut kokonaan tai perheet ovat saaneet vain lastensuojelun perhetyötä, joka on luonteeltaan erilaista kuin yleinen lapsiperheiden kotipalvelu. Kotipalvelun saatavuus ja laatu ovat olleet riittämättömiä. Kodinhoitajalta on voinut puuttua lastenhoidon osaamista, koska kunnat ovat keskittyneet lähinnä vanhustyöhön.  Kaksikymmentä vuotta sitten keskimäärin 8 prosenttia perheistä sai kotipalveluapua, viime vuosina enää vain 1,6 prosenttia. Kuitenkaan mitään sellaista uudistusta ei ole tapahtunut, että perheet tarvitsisivat nykyisin vähemmän apua kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Liiton mukaan perheet tarvitsevat kotipalvelua myös virka-ajan ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Järjestöt seuraavat tilanteen kehittymistä kunnissa.

Julkilausuma annettiin Turussa 16.-17.5.2015 pidetyssä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittokokouksessa.Lisätietoja: puheenjohtaja Susanna Kavonius 050 350 9967, toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355