Hallituksen kehysriihessä päätettiin muuttaa joitakin monimuotoisten perheiden perhevapaita.  Totaaliyhärille esitetään nyt oikeus käyttää isyysraha kokonaisuudessaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on muotoillut lainmuutokset pykäliksi, jotka ovat nyt lausuntokierroksella.  Myös YVPL lausuu muutosesityksestä. Uusi lakipykäläesitys:

10 § Vanhempainrahakausi
————————————————————————————————————————————
Äidin vanhempainrahakautta pidennetään hakemuksesta 54 arkipäivällä, jos 1-3 momentissa sääde-tyn vanhempainrahakauden päättyessä ei ole 1 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutettua, johon sovelletaan isyysrahaa koskevia säännöksiä. Kuitenkin jos isyysrahaan oikeute-tulle vakuutetulle on jo maksettu isyysrahaa, on äidillä oikeus tässä momentissa tarkoitettuihin van-hempainrahapäiviin vain siltä osin kuin isyysrahapäiviä olisi jäljellä. Äidin oikeus tässä momentissa tarkoitettuihin vanhempainrahapäiviin päättyy, jos 1 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tar-koitettu vakuutettu tulee oikeutetuksi isyysrahapäiviin.

STM luonnos 22.8.2018:  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta