Perinnönjako voidaan jatkossa oikaista, jos uusi perillinen tai perinnönjaossa sivuutettu oikaisua vaatii. Säännöksiä sovelletaan tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa.

Kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttavat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voi palautusvelvollinen vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa. Kohtuutonta palautusvelvollisuutta voidaan sovitella.

Perinnönjaon oikaisusta pyritään ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Oikaisua vaativa voi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten. Kuolinpesään voidaan myös määrätä pesänjakaja toimittamaan oikaisujako.

Perintöoikeuden vanhentumissäännökset eivät muutu.