Elatusapu maksetaan etukäteen kuukauden 1. päivänä, jos muusta maksupäivästä ei ole sovittu. Jos maksu ei ole ilmestynyt tilille, lähihuoltaja voi anoa Kelalta elatustukea lapselleen. Elatustuki on 172,59 (2022) euroa kuukaudessa lasta kohden.

Elatustukea maksetaan pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta lähtien. Perustelluista syistä se voidaan myöntää korkeintaan kolmelta kuukaudelta takautuvasti. Joten kannattaa olla nopea. On muistettava, että elatusapu on lapsen rahaa. Koska hän ei alaikäisenä voi itse hoitaa asioitaan, hänen kanssaan asuvalla huoltajalla on velvollisuus huolehtia elatus parhaalla mahdollisella tavalla kuntoon.

KELA hoitaa paperisodan

Kela ulosmittaa maksamansa elatustuet elatusvelvolliselta sekä samalla mahdolliset muutkin elatusapusaatavat. Elatusvelvollinen voi kuitenkin saada maksuvapautuksen, jos hänen bruttotulonsa ovat enintään 1 166,29  euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 291,57 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki (luvut koskevat vuotta 2022). (kts.: https://www.kela.fi/elatusvelvolliselle-maksuvapautus).   Elatusvelvollinen voi olla maksukyvytön sairauden, vammaisuuden tai työttömyyden, vanhempainvapaan, päätoimisen opiskelun, vankeustuomion vuoksi tai muusta syystä. Alle kuukauden mittaisia työttömyys- eikä sairauslomia ei kuitenkaan huomioida.

Lapsen kanssa asuva huoltaja voi myös itse viedä elatussopimuksen ulosottovirastoon ja täyttää ulosottohakemuksen. Ulosottovirasto lähettää velalliselle maksukehoituksen.  Velkoja voidaan ulosmitata palkasta niin kauan kunnes ne vanhenevat eli viiden vuoden ajan.

Tavanomaisin ulosmittauksen kohde ovat palkka- ja eläketulot sekä veronpalautukset. Muita ulosmittauksen kohteita ovat käteinen, pankkisaatavat, arvopaperit, osuustodistukset, talletustodistukset, kulkuvälineet ja kiinteistöt. Irtain ulosmitataan ennen kiinteää omaisuutta.

Ulosotolla on oikeus saada tietoja velallisen palkkatuloista Eläketurvakeskukselta sekä pankkitileistä pankeilta. Velkaan liitetään hakijan vaatimuksesta myös viivästyskorko, joka on tavanomaisen viivästyskoron suuruinen. Viivästyskorko lasketaan kuitenkin kuukauden keskisaldon mukaan.

Elatusturvarikos ja -rikkomus

Jos elatusvelvollinen saatuaan tiedon elatustuen myöntämisestä maksamista välttääkseen hävittää tai kätkee omaisuuttaan, suosii toista velkojaansa, muulla tavoin heikentää maksukykyään, salaa olinpaikkansa ja näin vaikeuttaa perintää, antaa vääriä tietoja työpaikastaan, varallisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta, pakoilee ulosottoa, hänet voidaan tuomita elatusturvarikoksesta sakkoihin tai korkeintaan yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

Jos elatusvelvollinen jättää tahallaan määräajassa Kelan tai ulosottomiehen pyytämät tiedot antamatta olinpaikastaan tai varallisuudestaan on hänet lain mukaan tuomittava elatusturvarikkomuksesta sakkoihin. Jos on aihetta epäillä, että esimerkiksi yrittäjäelatusvelvollinen salaa tulojaan ja näin estää elatusapujen ulosmittauksen, hallinto-oikeudelta voidaan hakea päätös, jossa arvioidaan (määrätään) henkilölle kohtuullinen palkka, josta voidaan ulosmitata.

Vastaako elatus maksajan maksukykyä?

Jos elatusvelvollisen mielestä elatusapu on liian suuri hänen maksukykyynsä nähden, hänen pitää hakea muutosta elatussopimukseen/päätökseen, muuten velka jää kertymään kuukausittain. Muuttaminen tapahtuu joko tekemällä uusi elatussopimus sosiaalitoimessa tai jos lähihuoltaja vastustaa alentamista, kanteella käräjäoikeudessa.

Jotta tuomioistuin päättäisi muuttaa kerran vahvistettua elatusapua, olosuhteissa pitää kuitenkin pystyä osoittamaan ennalta-aavistamaton, pysyväksi jäävä ja oleellinen olosuhteiden muutos. Tällaista muutosta puoltaa vähintään 15 %:n muutos  OM:n elatusapulaskurin ehdottaman elatusavun suurudessa nykyiseen summaan verrattuna, uusien huollettavien syntyminen, pitkäaikaistyöttömyys peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. On huomattava, ettei yhden uuden huollettavan syntyminen, lyhytaikainen työttömyys eikä myöskään tahallaan tehty tulojen heikennys vielä oikeuta elatusavun laskemiseen.