Palveluseteliä kokeillaan lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa 1.1.2011 – 30.6.2012.

Palvelusetelin avulla kaupunki tukee lapsiperheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankitun tilapäisen ko-tipalvelun maksamisessa setelin arvoon asti. Palvelusetelin arvo on 24 euroa/tunti.

Lapsiperheiden kotipalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Palvelusetelillä ostettava kotipalvelu on käytännön apua, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä asioita pääsääntöisesti perheen kotona. Pelkkään siivoukseen palvelua ei myönnetä. Palveluntarve on tilapäistä, korkeintaan kaksi kuukautta kestävää tai kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa.

Lapsiperheiden kotipalvelua tiedustellaan oman asuinalueen johtavalta ohjaajalta. Johtava ohjaaja arvioi kotipalvelun tarpeen ja tekee mahdollisen palvelusetelipäätöksen. Palveluntarvetta arvioitaessa kartoitetaan perheen omat voimavarat ja mahdollisuudet saada muuta apua. Tarvittaessa tehdään kotikäynti. Palvelusetelin sopivuudestaperheen tarpeisiin päätetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1311/2003 (pykälä 12 § muutettu 570/2009).

Lisätietoa löytyy sosiaaliviraston nettisivuilta www.hel.fi/hki/Sosv/fi/Etusivu sekä oman asuinalueen johtavalta ohjaajalta.