Asiakasmaksujen pitäisi olla nykyistä oikeudenmukaisempia
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry muistuttaa, että Suomessa pienituloiset sairastavat enemmän kuin suurituloiset.  Suomessa terveydenhuollon maksut ovat keskimäärin suuremmat kuin muissa EU-maissa.  Esimerkiksi terveyskeskusmaksujen poistaminen helpottaisi pienituloisten, paljon sairastavien taloudellista tilannetta, vähentäisi painetta toimeentulotukeen sekä terveydenhuollon henkilökunnan tarvetta.  Mm. Helsingin kaupunki poisti 1.1.2018 alkaen terveyskeskusmaksun myönteisin seurauksin.

Pienituloisten maksujen alennukset
Voimassa olevan Asiakasmaksulain 11 § mukaan : ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.”  Liiton mukaan on käsittämätöntä, ettei pykälää käytännössä sovelleta lainkaan.  Sovellusohjeita ei edes tunneta. (EAPN-Finin kysely 2018)

Liitto esittää, että kaikille suomalaisille, joiden tulot jäävät alle pienituloisuusrajan, lähetetään Maksuton terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut -tarra, joka kiinnitetään Kela-korttiin.  Pienituloisuuden raja on noin 16.000 euroa vuodessa. (https://www.stat.fi/til/tjt/2016/0/tjt_2016_01_2017-12-21_tie_001_fi.html) 

Julkisen sektorin käyttämät yksityiset perintätoimistot
Moni julkinen laitos on siirtynyt käyttämään maksujen perinnässä yksityisiä perintäyrityksiä.  Liitto on saanut palautetta näiden toimenpiteistä.  Esimerkiksi vähäinenkin yhteydenotto on lisännyt perintäkuluja ja kerryttänyt pienestä velasta ison summan ja lopulta pahimmillaan luonut pysyvän tuloautomaatin perintäyritykselle itselleen.  Nämä kulut on maksanut lopulta kunnan toimeentulotuki.

Kelalla on oma perintätoiminta, joka on osoittautunut tehokkaaksi, mutta myös kohtuulliseksi perittävän maksun maksajaa kohtaan.  Maakunnilla tulisi olla vastaava julkinen perintätoiminta tai sitten yksityisiä yrityksiä tulisi säädellä tehokkaammin, jotta kohtuuttomuudet poistuisivat.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry antoi lausunnon uudesta asiakasmaksulakiesityksestä 14.9. Sosiaali- ja terveysministeriölle.